CSOPORTOK ÉS LEHETŐSÉGEK

A gyerekekkel 3-4- fős csoportokban tudunk foglalkozni. 

1.  Foglalkozási időpont: 8:00- órától  9:00-óráig

2.  Foglalkozási időpont: 9:00- órától 10:00-óráig  

3.  Foglalkozási időpont: 10:00- órától 11:00-óráig

4.  Foglalkozási időpont: 11:00- órától 12:00-óráig

ELSŐ NAP: 2022.október 08.

Az iskola-előkészítő csoportokkal, és a foglalkozásokkal az alábbi célokat tűztük ki.

Beszédkészség: Árnyaltan, összefüggően és nyelvtanilag helyesen tudjon beszélni a gyermek. Meg tudja fogalmazni érzelmeit, gondolatait. Tudjon és merjen kérni, kérdezni, segítséget kérni. Egy adott képről, összefüggő mondatokban beszéljen. Beszédértése ép legyen. Beszédhiba nem kizáró ok, de nehezíti nagyon az olvasást, írást. Feladatok: beszélgetés, mesehallgatás,történet mesélés képről,egy nap elmesélése,kérdésekre adott válaszolás,kérések megfogalmazása, segítségkérés, érzések megfogalmazása....stb. 

Fejlett finom-mozgások: A vállöveknek, csuklónak, ujjaknak mozgékonynak, függetlennek kell lenniük. Ez előfeltétele az írástanulásnak. A beszédmozgás is finom-mozgás. Egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait a gyerek. Feladatok: rajzolás, varrás, fűzés, játék apró tárgyakkal, tésztagyúrás, gyurmázás. A cipőfűző megkötésének a tudása csak részben gyakorlás függvénye, kell hozzá fejlett finom-motorika, jó téri tájékozódás, vizuális megfigyelőképesség.
mondókák, versek mondása mozgással összekapcsolva.

Testséma: Nagyon fontos, hogy ismerje saját testét, testrészeit biztonsággal. Bizonytalan testséma a világban való tájékozódást is bizonytalanná teszi. Feladatok: Olyan játékok, melyben meg kell mutatnia vagy mozdítani fő testrészeit.

Szem-kéz koordináltság: Szem-kéz koordinálásra van szükség az íráshoz, akkor, amikor a vonalrendszerben kell elhelyezni a betűket. Feladat: minden olyan játék, amiben a szem és a kéz egyszerre "dolgozik"

Térérzékelés: Bizonytalan térérzékelés a gyermek nyugtalanságát okozhatja. Egész személyisége bizonytalanná válhat. Indokolatlan félelmei lehetnek, ami akár agresszióban nyilvánulhat meg. A térirányok felismerése térben és síkban elengedhetetlen feltétele az írás, olvasás megtanulásának. Reprodukáló képesség térben és síkban előfeltétele annak, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy a síkban alkotott mintát. A tanulás egyik legfontosabb útja az utánzás, másolás. Soralkotás, sorritmus folytatása: az írástérben és időben meghatározott rend, szabály szerint alkotott sor. Az olvasás egy betűsor dekódolása. Vagyis a soralkotás képessége nélkül lehetetlen megtanulni írni, olvasni. Az iránykövetés képessége azt jelenti, hogy a gyermek keze képes legyen a gyors, hirtelen irányváltoztatásra. Az, hogy balról jobbra haladva írunk, olvasunk, megállapodás kérdése, ezt is meg kell tanulnia. Feladatok: labirintusjáték, labirintus asztali játék, rajzos játék, egyszerű utasítások játékos végrehajtása ( bújj az asztal alá, állj a szék mellé, tedd a könyvet az asztalra, stb....), Ábrák másolása papíron, építmények másolása legóból, fakockából, kavicsból, gyöngyből. Játékos mozdulatok, tornagyakorlatok utánzása, sorozat alkotás gyöngyből, építőkockából, színezve, rajzolva, kavicsokkal..stb.

Alak-háttér: A fontos információk kiválasztásához szükséges a biztos alak-háttér megkülönböztetés. Azért kell, hogy a gyermek el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Ennek hiánya okozza a figyelem elterelődését, elvonja a figyelmet az olvasott szövegről, tekintete ugrál a sorok között. Gestalt látás (egész alak látása): Az olvasástanuláshoz szükséges ez a képesség. Ettől függ, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként felfogni. Fejletlensége okozza az összeolvasás nehézségét. Alak, forma, szín és nagyságállandóság: A betűfelismeréshez, olvasáshoz szükséges képesség. Fejletlensége okozza, hogy a gyermek nem tudja megkülönböztetni, megfeleltetni a kis és nagybetűket. Nem tud nyomtatottról írottra átfordítani.
Azonosság és különbözőség felismerése a betűfelismeréshez szükséges. Feladatok: képekben egy-egy szereplőt megkeresni puzzle, memória játék, párosító játékok, alak, szín forma azonosítások..stb.

Auditív megkülönböztetés:  Ez jelenti az egyes hangok elkülönítésének képességét, az időtartam meghallását, a zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetését. Analizálás-szintetizálás (részekre bontás és összeillesztés):
Előfeltétele az olvasás, írás megtanulásának. Azt jelenti képes-e a gyermek hangokra bontani a szavakat, és a hangokból képes-e szavakat összerakni. Átfordítási képesség: Ez az a képesség, amikor a látott, hallott, tapintott, vagy emlékképek formájában tárolt ismereteket képi formában jelenítjük meg, vagy egy jelsorral; az írással. Átfordítás az is, ha elmondjuk, amit látunk, hallunk, tapintunk. Hiánya nagy nehézséget okoz a tollbamondásnál, vezethet írásképtelenséghez, rajzolási képtelenséghez, szóbeli felelet nehézségéhez.  Feladatok: hangok felismerése természetben, azok megnevezése, szótagolás, mondókázás. Szólánc alkotása. Mit visz a kishajó? (szógyűjtés azonos kezdőhanggal)  érzékelő játékok, megtapintott játék megnevezése becsukott szemmel, hallott hang alapján megnevezni, vagy lerajzolni a hallott élőlényt vagy tárgyat..stb.

Általános tájékozottság: Egy hat éves gyermeknek illik tudni a nevét, szülei nevét, lakhelyét, születési évét, szülei foglalkozását. Ismeretekkel és főként tapasztalatokkal kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. Életkorának megfelelően el kell tudni helyezni magát időben, térben, társadalmi környezetben. Ismernie kell az évszakokat, napszakokat, napokat, és azok változásait. Gondolkodás: Fontos az összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek, ítéletalkotás. Problémamegoldó gondolkodás. Az emlékezet: Vizuális (látási) emlékezet (mechanikus és késleltetett) Auditív (hallási) emlékezet ( mechanikus, késeltetett, hosszú távú, ritmus emlékezet) szükséges a bevéséséhez, feladattartáshoz. Feladatok: beszélgetés, problémahelyzetek megoldása, összefüggések felismerése, stratégiai játékok, logikai játékok. Képről meséljen úgy, hogy már nem látja azt. Ritmus reprodukció: kopogja/tapsolja vissza, amit hall. Hallott mese, történet megismétlése, lényeges elemeinek felidézése
szavak, szóláncok, számok megismétlése...stb.

Matematikai ismeretek: Igazodjon el a számok között 1 és 20 között. Tudjon számlálni, elvenni és hozzáadni. Ismerje a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát. Figyelem: A jól rögzíthető és tartós figyelem a feltétele a tanulásnak. Probléma esetén jelentkezhet magatartási és beilleszkedési probléma. Emberrajz: Felismerhető legyen az alak, fej, törzs, karok, lábak, legyen rajta haj, ruha, legyen vastagsága, esetleg mozgást is ábrázoljon. Feladattudat, feladattartás: Az iskolaérett gyermek megérti, hogy vannak kötelességei, aminek akkor is eleget kell, hogy tegyen, ha nincs hozzá kedve, fáradt, vagy inkább játszana. Ha ez nem alakul ki, nehéz lesz.  Feladatok:  mese végig hallgatása, társasjáték végig játszása, feladatok otthonra, (játék elrakása, ágyazás, virág öntözés, legó összerakása, kirakó kirakása). Megfigyelés, tapintás utáni ember alak rajzolása, saját alak megfigyelése tükörben, fénykép nézegetés beszélgetéssel.   Társasjátékok...stb.


Telefonáljon: OVIS-TANODA +36 70 337 4611 

KEZDÉS: 2022. október 08.

Elérhetőségünk: 1144 Budapest Kőszeg utca 21.